Услуги

Бизнес прочит

Разглежда Организацията, Фирмата, като живо същество, каквото е, и неговата енергийна система, и структура – силни, и слаби места, главна цел, взаимодействия, парични потоци. Запитване по е-мейл.


Ивайло Добрев

Т: +359 897 037 337

Е: ivaylodobrev@starsalchemy.com